Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


集部 總集類 斷代

漢鐃歌釋文箋正 : 一卷 / (清)王先謙撰 Links
清同治十一年[1872]長沙王氏虛受堂刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 4024

漢詩統箋 : 樂府三卷急就篇一卷 / (清)陳本禮撰 Links
清嘉慶庚午[1810]﹑壬申[1812]序刊本裛露軒藏板
線裝2冊 ; 29公分
封面題名《漢樂府三歌牋註》﹑《急就探奇》
Sinica 4025

建安七子集 / (清)楊逢辰編 Links
清光緒庚寅[1890]長沙楊氏坦園刊本
線裝1冊 ; 28公分
Sinica 4515
内容 :
 • 孔文舉集 : 一卷 / (漢)孔融撰
 • 陳孔璋集 : 一卷 / (漢)陳琳撰
 • 王仲宣集 : 一卷 / (漢)王粲撰
 • 徐偉長集 : 一卷 / (漢)徐幹撰
 • 阮元瑜集 : 一卷 / (漢)阮瑀撰
 • 應德璉集 : 一卷 / (漢)應瑒撰
 • 劉公幹集 : 一卷 / (漢)劉楨撰

古文苑 : 二十一卷 / (宋)章樵注 Links
清光緒丙戌[1886]浙江書局刊本
洋裝1冊(原線裝4冊) ; 25公分
Sinica 6082

全唐詩 : 九百卷 / (清)康熙四十四年[1705]曹寅等奉敕編 Links
清康熙四十六年[1707]內府刊本
線裝120冊 ; 25公分
Backhouse 160

欽定全唐文 : 一千卷總目三卷 / (清)嘉慶十九年[1814]董誥等奉敕編 Links
內府刊本
線裝640冊 ; 29公分
Backhouse 305 有「書業德記發兌」印記

御選唐詩 : 三十二卷補編一卷目錄三卷 / (清)康熙五十二年[1713]陳廷敬等奉敕編併注 Links
內府刊本
線裝15冊 ; 27公分
Backhouse 525 (朱筆評點) 有「體元主人」、「萬幾餘暇」、「國子監印」印記 Images

唐雅 : 二十六卷 / (明)張之象編 Links
明嘉靖二十年[1541]序刊本
線裝20冊 ; 27公分
Backhouse 509

唐詩類苑 : 二百卷 / (明)張之象編 Links
明萬曆二十九年[1601]梁谿曹仁孫刊本
線裝48冊 ; 30公分
Backhouse 397

元白長慶集 / (明)馬元調編 Links
明萬曆中松江馬氏刊本
線裝32冊 ; 26公分
Backhouse 522 Images
内容 :
 • 元氏長慶集 : 六十卷補遺六卷附錄一卷 / (唐)元稹撰
  萬曆三十二年[1604]刊
 • 白氏長慶集 : 七十一卷附錄一卷 / (唐)白居易撰
  萬曆三十四年[1606]刊