Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


史部 政書類 邦計

元典章校補 Links
1957年北京古籍出版社重印中國書店發行本
線裝25冊 ; 29公分
書名據書簽題
Sinica 6802
内容 :
 • 大元聖政國朝典章 : 六十卷 ; 附 大元聖政典章新集至治條例 : 不分卷 / (元)佚名撰
  清光緒戊申[1908]修訂法律館校刊
 • 沈刻元典章校補 : 札記六卷闕文三卷表格一卷
  民國二十年[1931]國立北京大學研究所刊
 • 元典章校補釋例 : 六卷
  民國廿三年[1934]北平國立中央研究院歷史語言研究所刊

大元聖政國朝典章 : 六十卷 ; 附 大元聖政典章新集至治條例 : 不分卷 / (元)佚名撰 Links
清光緒戊申[1908]修訂法律館校刊一九八二年北京中國書店重印本
線裝25冊 ; 29公分
Sinica 3205

兩廣鹽法外志 : 殘圖一卷﹑卷四 / (清)梁國治等纂修 Links
清乾隆二十八年[1763]官刊本
洋裝(原線裝)2冊 : 圖 ; 26公分
本書全六卷
Sinica 3179

兩廣鹽法志 : 殘卷一至九 / (清)官撰 Links
清刊本
洋裝1冊(原線裝4冊) ; 26公分
Sinica 3178

欽定戶部則例 : 一百二十六卷 / (清)于敏中等奉敕撰 Links
清乾隆五十六年[1791]序刊本江蘇布政司衙門藏板
線裝24冊 ; 26公分
Sinica 412 Images

欽定吏部四司則例 / (清)佚名編 Links
清道光中京都書坊刊本
線裝24冊 ; 19公分
Sinica 414
内容 :
 • 欽定吏部銓選滿洲官員品級考 : 四卷 ; 欽定吏部銓選滿洲官員則例 : 五卷 ; 欽定吏部銓選漢官員品級考 : 四卷 ; 欽定吏部銓選漢官員則例 : 八卷
  封面題名《欽定吏部文選司則例》
 • 欽定吏部則例 : 十三卷
  封面題名《欽定吏部稽勳司則例》
 • 欽定吏部則例 : 六卷
  封面題名《欽定吏部驗封司則例》
 • 欽定六部處分則例 : 四十七卷首一卷
  封面題名《欽定吏部考功司則例》

奏定通商章程稅則 : 一卷 ; 奏定解支禁革事宜條款 : 一卷 ; 善後條約 : 一卷 ; 摘錄通商稅則 : 一卷 ; 奏覆禁革事宜摺稿 : 一卷 ; 奏定咈囒蘭哂國貿易條約 : 一卷 ; 奏定亞美理駕合眾國貿易條約 : 一卷 / (清)道光二十三年[1843]官撰 Links
刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 473

又一部
Sinica 526 (後印. 28公分)

檄文雜錄 : 不分卷 / (清)佚名編 Links
清咸豐中抄本
線裝1冊 ; 24公分
MS.Chin.d.29

銅運陞官訣 : 不分卷 / 佚名撰 Links
清抄本
線裝1冊 ; 27公分
MS.Chin.d.16

酌定廣州福州廈門寧波上海五口與英吉利國通商章程十五條咨送查核 : 不分卷 / (清)佚名撰 Links
清抄本
線裝1冊 ; 24公分
MS.Chin.d.18