Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


子部 藝術類 書畫 法帖

淳化閣帖 : 十卷 Links
刊本
折裝10冊 ; 39公分
Sinica 465
内容 :
 • 歷代帝王法帖第一
  有缺, 殘末六葉
 • 歷代名臣法帖第二
 • 歷代名臣法帖第三
 • 歷代名臣法帖第四
 • 諸家古法帖第五
 • 法帖第六. 晉王羲之書
 • 法帖第七. 晉王羲之書
 • 法帖第八. 晉王羲之書
 • 法帖第九. 晉王獻之書
 • 法帖第十. 晉王獻之書

淳化閣帖 : 殘五卷 Links
刊本
折裝5冊 ; 32公分
全十卷
Backhouse 604
内容 :
 • 歷代帝王法帖第一
 • 歷代名臣法帖第二
 • 歷代名臣法帖第三
 • 歷代名臣法帖第四
 • 諸家古法帖第五

快雪堂法書 : 五卷 Links
明崇禎中刊
折裝5冊 ; 34公分
叢帖目曰: 「涿州馮銓撰集, 宛陵劉光暘摹鐫, 無刻石年月.」 (348頁)
Backhouse 199

明季憩菴大字結構法 / (明)李淳撰 ; (清)郭尚先書 Links
清道光中刊
折裝1冊 ; 29公分
Sinica 2915

攀雲閣臨漢碑 : 初集四卷二集四卷 Links
清嘉慶十三年[1808]二集十五年[1810]刊
折裝4冊 ; 31公分
前有木刻目錄. 全書四集共十六卷, 附初刻二卷
Sinica 468

問經堂帖 : 殘三卷 / (清)錢泳書 Links
清嘉慶二十一年[1816]刊
折裝2冊 ; 20公分
全書4卷, 殘卷一(有缺) ﹑二﹑四
叢帖目曰: 「錢泳隸書. 嘉慶二十一年, 蕭山施淦撰集, 程芝庭摹, 巾箱本. 帖名正書.」 (1741頁)
Sinica 512

西園十二詠 / (清)梁國治書 Links
清乾隆中刊
折裝1冊 ; 27公分
Sinica 2923

曙海樓帖 : 殘一卷 / (清)劉墉書 Links
清道光十五年[1835]刊
折裝1冊 ; 30公分
全四卷, 殘卷四
叢帖目曰: 「劉墉書. 道光十五年, 上海王壽康撰集, 金蘭堂慕勒. 咸豐八年, 王慶勳補勒. 帖名隸書, 無卷數.」 (1320頁)
Sinica 496

養雲山房法帖 : 四卷 Links
清道光四年[1824]刊
折裝1冊 ; 30公分
叢帖目曰: 「道光四年, 錢塘吳公撰集, 錢泳題籤. 帖名隸書, 無卷數.」 (664頁)
Sinica 495

明婁子柔先生法書 / (明)婁堅書 Links
清嘉慶庚□[1810?]刊
折裝1冊 ; 30公分
Sinica 487