Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


經部 小學類 字書 說文

說文解字 : 十五卷 / (漢)許慎撰 ; (宋)徐鉉等奉敕校定 Links
清同治辛未年[1871]刊本
線裝8冊 ; 28公分
Sinica 2586

說文解字 : 十五卷 / (漢)許慎撰 ; (宋)徐鉉等奉敕校定 Links
明末虞山毛氏汲古閣刊本
線裝10冊 ; 29公分
Sinica 2770 (朱墨筆評點) 有「林簃」印記 Images

說文解字 : 三十卷 / (漢)許慎撰 ; (清)段玉裁注 Links
府 六書音韻表 : 五卷 ; 汲古閣說文訂 : 一卷 / (清)段玉裁撰
清同治壬申[1872]湖北崇文書局刊本
洋裝6冊(原線裝18冊) ; 29公分
Sinica 6110

說文解字注 : 三十卷 / (漢)許慎撰 ; (清)段玉裁注 Links
六書音韻表 : 五卷 / (清)段玉裁撰
清光緒三年[1877]成都尊經書院重刊本
線裝24冊 ; 28公分
Backhouse 14

說文釋例 : 二十卷 / (清)王筠撰 Links
清道光十七年[1837]安邱王氏刊本
線裝5冊 ; 27公分
Backhouse 1

說文解字句讀 : 三十卷補正三十卷 / (清)王筠撰 Links
清道光三十年[1850]安邱王氏刊本補正咸豐中男彥侗校刊
線裝14冊 ; 28公分
Backhouse 92

說文解字注 : 三十卷 / (漢)許慎撰 ; (清)段玉裁注 Links
六書音韻表 : 五卷 / (清)段玉裁撰
清嘉慶二十年[1815]刊本經韻樓藏板
線裝16冊 ; 29公分
Sinica 535

汲古閣說文訂 : 一卷 / (清)段玉裁撰 Links
清嘉慶二年[1797]吳縣袁廷檮五硯樓刊本
線裝1冊 ; 29公分
Sinica 535a

苗氏說文四種 / (清)苗夔撰 Links
清道光咸豐間壽陽祁寯藻漢磚亭刊本
洋裝1冊(原線裝6冊) ; 28公分
Sinica 3712
内容 :
 • 說文聲訂 : 二十八卷
  道光二十一年[1841]刊
 • 說文聲讀表 : 七卷
  道光二十二年[1842]刊
 • 說文建首字讀 : 一卷
  咸豐元年[1851]刊
 • 毛詩呁訂 : 十卷
  咸豐元年[1851]刊

說文通訓定聲 ; 朱氏羣書 / (清)朱駿聲撰 ; (清)朱孔彰編 Links
清光緒八年[1882]補刊合印本臨嘯閣藏板
線裝24冊 ; 25公分
Sinica 6022
内容 :
 • 說文通訓定聲 : 十八卷分部檢韻一卷說雅十九篇古今韻準一卷
 • 朱氏羣書 : 六種
  • 說文通訓定聲補遺 : 十八卷
  • 夏小正補傳 : 一卷
  • 儀禮經注一隅 : 二卷
  • 春秋左傳識小錄 : 二卷
  • 小爾雅約注 : 一卷
  • 離騷賦補注 : 一卷