Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


經部 小學類 韻書 分刻

切韻指掌圖 : 二卷 / (宋)司馬光撰 Links
切韻指掌圖檢例 : 一卷 / (明)邵光祖撰
民國十八年[1929]渭南嚴式誨成都賁園書庫校刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 4776

集韻考正 : 十卷 / (清)方成珪撰 Links
清光緒己卯[1879]孫詒讓詒善祠塾刊本
線裝10冊 ; 27公分
Sinica 3159 有「成都學道堂茹古堂經售」印記

古今韻會舉要 : 三十卷首一卷 / (元)黃公紹撰 ; (元)熊忠舉要 Links
明嘉靖 十五年[1536]江西提學李舜臣刊十七年[1538]劉儲秀修補本
線裝10冊 ; 31公分
Backhouse 527 有「大司成章」、「琅邪王世禎貽上氏一字曰阮亭」、「國子監印」、「懷古田舍」印記 Images

洪武正韻 : 十六卷 / (明)洪武八年[1375]樂韶鳳等奉敕撰 Links
明刊本
線裝5冊 ; 30公分
Sinica 539 Images

洪武正韻 : 十六卷 / (明)洪武八年[1375]樂韶鳳等奉敕撰 Links
明嘉靖四十年[1561]巡按直隸監察御史劉以節刊本
線裝5冊 ; 31公分
Backhouse 406 Images

洪武正韻彙編 : 四卷 / (明)周家棟撰 Links
明萬曆三十年[1602]序刊本
線裝4冊 ; 28公分
Sinica 538

古今詩韻釋義 : 存卷一(原五卷) / (明)陳世寶訂正 ; (明)龔大器參補 Links
明萬曆辛巳[1581]金陵書肆周前山刊本
線裝1冊 ; 26公分
Sinica 4881

五方元音 : 殘一卷 / (清)樊騰鳳原本 ; (清)年希堯增補 Links
清刊本
線裝1冊 ; 23公分
全書有上﹑下兩卷, 殘卷下
Backhouse 653

類音 : 八卷 / (清)潘耒撰 Links
清康熙五十一年[1712]吳江潘氏遂初堂刊本
線裝4冊 ; 28公分
Sinica 537

字類標韻 : 六卷 / (清)華綱原本 ; (清)王乃棠重校 Links
清光緒元年[1875]肄江王氏刊本
線裝2冊 ; 27公分
Backhouse 693