Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


子部 小說家類 雜事

世說新語 : 三卷 / (劉宋)劉義慶撰 ; (梁)劉孝標注 Links
附 世說新語引用書目 : 一卷 ; 世說新語佚文 : 一卷 / (民國)葉德輝輯
世說新語校勘小識 : 一卷補一卷 ; 世說新語攷證 : 一卷 / (清)王先謙撰
清光緒十七年[1891]長沙王氏思賢講舍刊本
線裝4冊 ; 27公分
Sinica 4568

世說新語 : 三卷 / (劉宋)劉義慶撰 ; (梁)劉孝標注 Links
清光緒二十二年[1896]長沙重刊惜陰軒叢書本
線裝6冊 ; 25公分
Backhouse 221

仇池筆記 : 二卷 / (宋)蘇軾撰 Links
民國九年[1920]上海商務印書館鉛字排印三版本
線裝1冊 ; 26公分
本書為《宋元人說部書》之一
Sinica 4749

雞肋編 : 三卷 / (宋)莊綽撰 Links
民國九年[1920]上海商務印書館鉛字排印本
線裝1冊 ; 27公分
本書為《宋元人說部書》之一
Sinica 4745

春渚紀聞 : 十卷 / (宋)何薳撰 Links
民國八年[1919]上海商務印書館鉛字排印九年[1920]三版本
線裝2冊 ; 27公分
本書為《宋元人說部書》之一
Sinica 4752

夷堅志 : 甲志二十卷乙志二十卷丙志二十卷丁志二十卷支甲十卷支乙十卷支景十卷支丁十卷支戊十卷支庚十卷支癸十卷三志己十卷三志辛十卷三志壬十卷補二十五卷再補一卷 / (宋)洪邁撰 Links
附 夷堅志校勘記 : 一卷 / 張元濟撰
民國十六年[1927]上海商務印書館排印本
線裝20冊 ; 27公分
Sinica 4756

新編醉翁談錄 : 八卷 / (宋)金盈之撰 Links
民國二年[1913]跋烏程張鈞衡刊1981年江蘇廣陵古籍刻印社重印本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 2722

南村輟耕錄 : 三十卷 / (元)陶宗儀撰 Links
明萬曆中玉蘭草堂刊本
線裝16冊 ; 26公分
Backhouse 467 有「嶽英珍藏」、「劉」、「燕庭藏書」、「喜海」、「吉父」印記 Images

輟耕錄 : 三十卷 / (元)陶宗儀撰 Links
清光緒十一年[1885]上海福瀛書局刊本浙湖許恆遠堂藏板
線裝8冊 ; 24公分
Backhouse 135

南村輟耕錄 / (元)陶宗儀撰 ; (清)陳鳳藻校 Links
清光緒三十三年[1907]上海均益圖書公司排印國學叢書本
洋裝2冊 ; 19公分
Backhouse 153