Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


史部 別史類 斷代

路史 : 九卷後紀十三卷餘論十卷發揮六卷國名記八卷 / (宋)羅泌撰 ; (宋)羅苹注 ; (明)喬可傳校 Links
明末五桂堂覆刊萬曆辛亥喬氏寄寄齋本
線裝16冊 ; 25公分
Sinica 2696

重訂路史全本 : 前集九卷後紀十四卷國名記八卷發揮六卷餘論十卷 / (宋)羅泌撰 ; (宋)羅苹注 Links
清乾隆嘉慶間酉山堂刊本
線裝24冊 ; 25公分
Sinica 2874

汲冢周書輯要 : 一卷 / (清)郝懿行撰 Links
清光緒八年[1882]東路聽署刊本
線裝1冊 ; 28公分
Sinica 4558

逸周書 : 二十二卷首末各一卷 : / (晉)孔晁注 ; (清)陳逢衡補注 Links
清道光乙酉年[1825]江都陳氏修梅山館刊本
線裝8冊 ; 30公分
Sinica 4540

逸周書管箋 : 十卷疏證一卷提要一卷集說一卷摭訂三卷 / (晉)孔晁注 ; (清)丁宗洛箋 Links
清道光庚寅[1830]海康丁氏迂園刊本
線裝4冊 ; 25公分
Sinica 4576

王會篇箋釋 : 三卷 / (清)何秋濤撰 Links
清光緒辛卯[1891]江蘇書局刊本
線裝3冊 ; 25公分
Sinica 6345

周書斠補 : 四卷 / (清)孫詒讓撰 Links
清光緒庚子[1900]瑞安孫氏籀䯧署檢刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 4563

晏子春秋 : 七卷 / (周)晏嬰撰 ; (清)蘇輿校 Links
清光緒壬辰年[1892]長沙王氏思賢講舍刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 4562

續後漢書 : 九十卷 / (元)郝經撰 ; (元)苟宗道注 Links
續後漢書札記 : 四卷 / (清)郁松年撰
清道光辛丑[1841]上海郁氏編刊《宜稼堂叢書》本
洋裝4冊(原線裝24冊) ; 25公分
Sinica 6123

晉書輯本 : 等五種 / (清)湯球輯 Links
彙編重印清光緒中廣雅書局刊本
線裝10冊 ; 30公分
Sinica 2765
内容 :
 • 晉書輯本
  • 臧榮緒晉書 : 十七卷補遺一卷 / (南齊)臧榮緒撰
  • 王隱晉書 : 十一卷 / (晉)王隱撰
  • 虞預晉書 : 一卷 / (晉)虞預撰
  • 朱鳳晉書 : 一卷 / (晉)朱鳳撰
  • 謝靈運晉書 : 一卷 / (劉宋)謝靈運撰
  • 蕭子雲晉書 : 一卷 / (梁)蕭子雲撰
  • 蕭子顯晉史草 : 一卷 / (梁)蕭子顯撰
  • 沈約晉書 : 一卷 / (梁)沈約撰
  • 何法盛晉中興書 : 七卷 / (劉宋)何法盛撰
  • 晉諸公別傳 : 一卷
 • 晉紀輯本
  • 干寶晉紀 : 一卷 / (晉)干寶撰
  • 陸機晉紀 : 一卷 / (晉)陸機撰
  • 陸機惠帝起居注 : 一卷 / (晉)陸機撰
  • 曹嘉之晉紀 : 一卷 / (晉)曹嘉之撰
  • 鄧粲晉紀 : 一卷 / (晉)鄧粲撰
  • 劉謙之晉紀 : 一卷 / (劉宋)劉謙之撰
  • 裴松之晉紀 : 一卷 / (劉宋)裴松之撰
 • 晉陽秋輯本
  • 孫盛晉陽秋 : 三卷 / (晉)孫盛撰
  • 檀道鸞續晉陽秋 : 二卷 / (劉宋)檀道鸞撰
 • 漢晉春秋輯本
  • 習鑿齒漢晉春秋 : 三卷 / (晉)習鑿齒撰
  • 杜延業晉春秋 : 一卷 / (唐)杜延業撰
 • 三十國春秋輯本
  • 蕭方等三十國春秋 : 一卷 / (梁)蕭方等撰
  • 武敏之三十國春秋 : 一卷 / (劉宋)武敏之撰
  • 常璩蜀李書 : 一卷 / (晉)常璩撰
  • 和苞漢趙記 : 一卷 / (前趙)和苞撰
  • 田融趙書 : 一卷 / (□燕)田融撰
  • 吳篤趙書 : 一卷 / (□)吳篤撰
  • 王度二石傳 : 一卷 / (晉)王度撰
  • 范亨燕書 : 一卷 / (□燕)范亨撰
  • 車頻秦書 : 一卷 / (前秦)車頻撰
  • 王景暉南燕書 : 一卷 / (□燕)王景暉撰
  • 裴景仁秦記 : 一卷 / (劉宋)裴景仁撰
  • 姚和都後秦記 : 一卷 / (後魏)姚和都撰
  • 張諮涼記 : 一卷 / (□燕)張諮撰
  • 喻歸西河記 : 一卷 / (晉)喻歸撰
  • 段龜龍涼記 : 一卷 / (北涼)段龜龍撰
  • 劉昞燉煌實錄 : 一卷 / (北魏)劉昞撰
  • 張詮南燕書 : 一卷 / (□燕)張詮撰
  • 高閭燕志 : 一卷 / (北魏)高閭撰