Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


史部 別史類 斷代

王會篇箋釋 : 三卷 / (清)何秋濤撰 Links
清光緒辛卯[1891]江蘇書局刊本
線裝3冊 ; 25公分
Sinica 6345

續後漢書 : 九十卷 / (元)郝經撰 ; (元)苟宗道注 Links
續後漢書札記 : 四卷 / (清)郁松年撰
清道光辛丑[1841]上海郁氏編刊《宜稼堂叢書》本
洋裝4冊(原線裝24冊) ; 25公分
Sinica 6123

晉書輯本 : 等五種 / (清)湯球輯 Links
彙編重印清光緒中廣雅書局刊本
線裝10冊 ; 30公分
Sinica 2765
内容 :
 • 晉書輯本
  • 臧榮緒晉書 : 十七卷補遺一卷 / (南齊)臧榮緒撰
  • 王隱晉書 : 十一卷 / (晉)王隱撰
  • 虞預晉書 : 一卷 / (晉)虞預撰
  • 朱鳳晉書 : 一卷 / (晉)朱鳳撰
  • 謝靈運晉書 : 一卷 / (劉宋)謝靈運撰
  • 蕭子雲晉書 : 一卷 / (梁)蕭子雲撰
  • 蕭子顯晉史草 : 一卷 / (梁)蕭子顯撰
  • 沈約晉書 : 一卷 / (梁)沈約撰
  • 何法盛晉中興書 : 七卷 / (劉宋)何法盛撰
  • 晉諸公別傳 : 一卷
 • 晉紀輯本
  • 干寶晉紀 : 一卷 / (晉)干寶撰
  • 陸機晉紀 : 一卷 / (晉)陸機撰
  • 陸機惠帝起居注 : 一卷 / (晉)陸機撰
  • 曹嘉之晉紀 : 一卷 / (晉)曹嘉之撰
  • 鄧粲晉紀 : 一卷 / (晉)鄧粲撰
  • 劉謙之晉紀 : 一卷 / (劉宋)劉謙之撰
  • 裴松之晉紀 : 一卷 / (劉宋)裴松之撰
 • 晉陽秋輯本
  • 孫盛晉陽秋 : 三卷 / (晉)孫盛撰
  • 檀道鸞續晉陽秋 : 二卷 / (劉宋)檀道鸞撰
 • 漢晉春秋輯本
  • 習鑿齒漢晉春秋 : 三卷 / (晉)習鑿齒撰
  • 杜延業晉春秋 : 一卷 / (唐)杜延業撰
 • 三十國春秋輯本
  • 蕭方等三十國春秋 : 一卷 / (梁)蕭方等撰
  • 武敏之三十國春秋 : 一卷 / (劉宋)武敏之撰
  • 常璩蜀李書 : 一卷 / (晉)常璩撰
  • 和苞漢趙記 : 一卷 / (前趙)和苞撰
  • 田融趙書 : 一卷 / (□燕)田融撰
  • 吳篤趙書 : 一卷 / (□)吳篤撰
  • 王度二石傳 : 一卷 / (晉)王度撰
  • 范亨燕書 : 一卷 / (□燕)范亨撰
  • 車頻秦書 : 一卷 / (前秦)車頻撰
  • 王景暉南燕書 : 一卷 / (□燕)王景暉撰
  • 裴景仁秦記 : 一卷 / (劉宋)裴景仁撰
  • 姚和都後秦記 : 一卷 / (後魏)姚和都撰
  • 張諮涼記 : 一卷 / (□燕)張諮撰
  • 喻歸西河記 : 一卷 / (晉)喻歸撰
  • 段龜龍涼記 : 一卷 / (北涼)段龜龍撰
  • 劉昞燉煌實錄 : 一卷 / (北魏)劉昞撰
  • 張詮南燕書 : 一卷 / (□燕)張詮撰
  • 高閭燕志 : 一卷 / (北魏)高閭撰

  大金國志校證 / (宋)宇文懋昭撰 Links
  清嘉慶二年[1797]常熟席鑑掃葉山房刊本
  線裝2冊 ; 30公分
  Sinica 734

  元朝秘史 : 十五卷 / (元)佚名撰 ; (清)李文田注 Links
  清光緒丙申[1896]桐廬袁昶漸西村舍刊1984年北京市中國書店重印本
  線裝4冊 ; 29公分
  Sinica 2713

  蒙兀兒史記 : 一百六十卷原缺十四卷 / (清)屠寄纂 Links
  民國二十三年[1934]武進屠氏結一宧補刊1981年北京中國書店重印本殘損版以影印配補
  線裝28冊 ; 29公分
  Sinica 3195

  吾學編 / (明)鄭曉撰 Links
  明萬曆己亥[1599]鄭心材重刊本
  線裝36冊 ; 28公分
  Backhouse 448 有「居俟軒」等印記
  内容 :
  • 皇明大政記 : 十卷
   卷一至四以隆慶元年[1567]海鹽鄭氏原刊本配補
  • 建文遜國記 : 一卷
  • 皇明同姓諸王傳 : 三卷 ; 附 異姓三王傳 : 一卷 ; 孔氏世家 : 一卷 ; 同姓王表 : 二卷圖二卷
  • 皇明異姓諸王傳 : 二卷表一卷 ; 附 皇明恩澤侯表 : 一卷
  • 皇明直文淵閣諸臣表 : 一卷
  • 兩京典銓尚書表 : 一卷
  • 皇明名臣記 : 三十卷
  • 建文遜國臣記 : 八卷
  • 皇明地理述 : 二卷
  • 皇明三禮述 : 二卷
  • 皇明百官述 : 二卷表一卷
  • 皇明四夷考 : 二卷
  • 皇明北虜考 : 一卷

  明史藁 : 三百十卷目錄三卷史例議二卷 / (清)王鴻緒奉敕編撰 Links
  清雍正中敬慎堂刊本
  線裝80冊 ; 27公分
  版心下鐫「敬慎堂」, 「慎」字剜去末筆
  Sinica 2771 有「王印崇武」印記

  潛菴先生擬明史稿 : 二十卷 / (清)湯斌擬 ; (清)田蘭芳評 Links
  清同治庚午[1870]蘇廷魁等刊本
  線裝12冊 ; 26公分
  封面題名《湯文正公史藁》
  Sinica 3153