Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


經部 彙編類

景刊唐開成石經 Links
民國丙寅[1926]掖縣張宗昌皕忍堂刊本
洋裝18冊(原線裝74冊); 32公分
Sinica 6093/1-18 (與《重刊武經七書》合印)
内容 :
 • 周易 : 九卷
  周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰
 • 尚書 : 十三卷
 • 毛詩 : 二十卷
 • 周禮 : 十二卷
 • 儀禮 : 十七卷
 • 禮記 : 二十卷
 • 春秋左傳 : 三十卷
 • 春秋公羊傳 : 十一卷
 • 春秋穀梁傳 : 十二卷
 • 孝經 : 一卷
 • 論語 : 十卷
 • 爾雅 : 三卷
 • 五經文字 : 三卷 / (唐)張參撰
 • 九經字樣 : 一卷 / (唐)唐玄度撰
 • 孟子 : 七卷
 • 唐石經校文 : 十卷 / (清)嚴可均纂

宋拓蜀石經 / 劉體乾編 Links
民國丙寅[1926]廬江劉氏影印家藏拓本
線裝8冊 ; 34公分
一名《孟蜀石經》
Sinica 4760

八經 Links
民國丙寅[1926]武進陶湘涉園影印宋刊遞修巾箱本
線裝6冊 ; 23公分
書後題名《宋刊巾箱本八經》
Sinica 4651
内容 :
 • 周易 : 一卷
 • 尚書 : 一卷
 • 毛詩 : 一卷
 • 周禮 : 一卷
 • 禮記 : 二卷
 • 孝經 : 一卷
 • 論語 : 二卷
 • 孟子 : 一卷

五經旁訓 / (明)高其昌刪定 Links
明崇禎十四年[1641]序武林藜照閣刊本
線裝10冊 ; 26公分
Sinica 100
内容 :
 • 易經旁訓 : 三卷
 • 書經旁訓 : 四卷
 • 詩經旁訓 : 四卷
 • 禮記旁訓 : 六卷
 • 春秋旁訓 : 四卷
 • 附 孝經旁訓 : 一卷
 • 附 忠經旁訓 : 一卷

十三經古注 / (明)金蟠, (明)葛鼒校 Links
明崇禎十二年[1639]序永懷堂刊清同治八年[1869]浙江書局重校修印本
洋裝11冊(原線裝49冊) ; 25公分
Sinica 6159
内容 :
 • 周易 : 九卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)陸德明音義
  周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰 ; (唐)邢璹注
 • 書經 : 二十卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義
 • 毛詩 : 二十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義
 • 儀禮 : 十七卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
 • 周禮 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
 • 禮記 : 四十九卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
 • 春秋左傳 : 三十卷 / (晉)杜預集解 ; (唐)陸德明音義
 • 春秋公羊傳 : 二十八卷 / (漢)何休解詁 ; (唐)陸德明音義
 • 春秋穀梁傳 : 二十卷 / (晉)范甯集解 ; (唐)陸德明音義
 • 爾雅 : 十一卷 / (晉)郭璞注 ; 佚名音
 • 論語 : 二十卷 / (魏)何晏集解
 • 孝經 : 九卷 / (漢)鄭玄注
 • 孟子 : 十四卷 / (漢)趙岐注

五經四書讀本 : 殘五經 Links
清雍正中北京國子監刊本
線裝25冊 ; 28公分
Backhouse 36 Images
内容 :
 • 周易 : 四卷 / (宋)朱熹本義
  2冊
 • 書經 : 六卷 / (宋)蔡沈集傳
  4冊
 • 詩經 : 八卷 / (宋)朱熹傳
  4冊
 • 禮記 : 十卷 / (元)陳澔集說
  10冊
 • 春秋 : 三十卷 / (宋)胡安國傳
  5冊

五經四書讀本 : 殘四書 Links
清雍正中北京國子監刊本
線裝5冊 ; 27公分
Backhouse 229 有「閑情逸致」、「願學而未能」印記 Images
内容 :
 • 大學 : 一卷 / (宋)朱熹章句
 • 中庸 : 一卷 / (宋)朱熹章句
 • 論語 : 十卷 / (宋)朱熹集注
 • 孟子 : 七卷 / (宋)朱熹集注

十三經注疏 Links
清同治十年[1871]廣東書局重刊殿本
線裝120冊 ; 29公分
各卷附考證
Sinica 364 Images
内容 :
 • 周易注疏 : 十三卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  附 周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰 ; (唐)邢璹注 ; (唐)陸德明音義
 • 尚書注疏 : 十九卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
 • 毛詩注疏 : 四十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  附 毛詩譜 : 一卷 / (漢)鄭玄撰 ; (唐)孔穎達疏
 • 周禮注疏 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
 • 儀禮注疏 : 十七卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
 • 禮記注疏 : 六十三卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
 • 春秋左傳注疏 : 六十卷 / (晉)杜預注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
 • 春秋公羊傳注疏 : 二十八卷 / (漢)何休學 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)徐彥疏
 • 春秋穀梁傳注疏 : 二十卷 / (晉)范寧集解 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)楊士勛疏
 • 論語注疏 : 二十卷 / (魏)何晏集解 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺疏
 • 孝經注疏 : 九卷 / (唐)玄宗注 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺校
 • 爾雅注疏 : 十一卷 / (晉)郭璞注 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺疏
 • 孟子註疏 : 十四卷 / (漢)趙岐注 ; (宋)孫奭音義并疏

重刊宋本十三經注疏附校勘記 Links
清嘉慶二十年[1815]南昌府學刊本
線裝186冊 ; 30公分
Backhouse 164
内容 :
 • 周易兼義 : 九卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)孔穎達正義
  周易注疏校勘記 : 九卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  周易音義 : 一卷 / (唐)陸德明撰
  周易釋文校勘記 : 一卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 附釋音尚書注疏 : 二十卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  尚書注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 附釋音毛詩注疏 : 七十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  毛詩注疏校勘記 : 七十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 附釋音周禮注疏 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
  周禮注疏校勘記 : 四十二卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 儀禮疏 : 五十卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)賈公彥疏
  儀禮注疏校勘記 : 五十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 附釋音禮記注疏 : 六十三卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  禮記注疏校勘記 : 六十三卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 附釋音春秋左傳注疏 : 六十卷 / (晉)杜預注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  春秋左傳注疏校勘記 : 六十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 監本附釋音春秋公羊注疏 : 二十八卷 / (漢)何休撰 ; (唐)陸德明音義 ; (□)□□疏
  春秋公羊傳注疏校勘記 : 二十八卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 監本附釋音春秋穀梁注疏 : 二十卷 / (晉)范寧集解 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)楊士勛疏
  穀梁注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 論語注疏解經 : 二十卷 / (魏)何晏集解 ; (宋)邢昺疏
  論語注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 孝經注疏 : 九卷 / (唐)玄宗注 ; (宋)邢昺校定
  孝經注疏校勘記 : 九卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 爾雅疏 : 十卷 / (晉)郭璞注 ; (宋)邢昺校定 ; (□)□□音
  爾雅注疏校勘記 : 十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
 • 孟子注疏解經 : 十四卷 / (漢)趙岐注 ; (宋)孫奭疏並撰音義
  孟子注疏校勘記 : 十四卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄

五經 : 殘三種 Links
日本明治三年[1870]京都蓍屋宗八等刊本
線裝3冊 ; 14公分
Sinica 1076
内容 :
 • 周易 : 二卷
 • 尚書 : 二卷
 • 禮記 : 四卷