Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


經部 彙編類

景刊唐開成石經 Links
附 重刊武經七書
民國十五年[1926]掖縣張宗昌皕忍堂刊本
洋裝19冊(原線裝78冊); 32公分
本書﹑附錄書名據封面題
Sinica 6093
内容 :
 • 景刊唐開成石經
  摹刊
  • 周易 : 九卷
   周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰
  • 尚書 : 十三卷
  • 毛詩 : 二十卷
  • 周禮 : 十二卷
  • 儀禮 : 十七卷
  • 禮記 : 二十卷
  • 春秋左傳 : 三十卷
  • 春秋公羊傳 : 十一卷
  • 春秋穀梁傳 : 十二卷
  • 孝經 : 一卷
  • 論語 : 十卷
  • 爾雅 : 三卷
  • 五經文字 : 三卷 / (唐)張參撰
  • 九經字樣 : 一卷 / (唐)唐玄度撰
  • 孟子 : 七卷
  • 唐石經校文 : 十卷 / (清)嚴可均纂
 • 重刊武經七書
  • 六韜 : 六卷 / (周)呂望撰
  • 孫子 : 三卷 / (周)孫武撰
  • 吳子 : 二卷 / (周)吳起撰
  • 司馬法 : 三卷 / (周)司馬穰苴撰
  • 尉繚子 : 五卷 / (周)尉繚撰
  • 黃石公三略 : 三卷 / (漢)黃石公撰
  • 李衛公問對 : 三卷 / 舊題(唐)李靖撰

  八經 Links
  民國丙寅[1926]武進陶湘涉園影印宋刊遞修巾箱本
  線裝6冊 ; 23公分
  書後題名《宋刊巾箱本八經》
  Sinica 4651
  内容 :
  • 周易 : 一卷
  • 尚書 : 一卷
  • 毛詩 : 一卷
  • 周禮 : 一卷
  • 禮記 : 二卷
  • 孝經 : 一卷
  • 論語 : 二卷
  • 孟子 : 一卷

  宋拓蜀石經 / 劉體乾編 Links
  民國丙寅[1926]廬江劉氏影印家藏拓本
  線裝8冊 ; 34公分
  一名《孟蜀石經》
  Sinica 4760

  五經旁訓 / (明)高其昌刪定 Links
  明崇禎十四年[1641]序武林藜照閣刊本
  線裝10冊 ; 26公分
  Sinica 100
  内容 :
  • 易經旁訓 : 三卷
  • 書經旁訓 : 四卷
  • 詩經旁訓 : 四卷
  • 禮記旁訓 : 六卷
  • 春秋旁訓 : 四卷
  • 附 孝經旁訓 : 一卷
  • 附 忠經旁訓 : 一卷

  十三經古注 / (明)金蟠, (明)葛鼒校 Links
  明崇禎十二年[1639]序永懷堂刊清同治八年[1869]浙江書局重校修印本
  洋裝11冊(原線裝49冊) ; 25公分
  Sinica 6159
  内容 :
  • 周易 : 九卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)陸德明音義
   周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰 ; (唐)邢璹注
  • 書經 : 二十卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義
  • 毛詩 : 二十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義
  • 儀禮 : 十七卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
  • 周禮 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
  • 禮記 : 四十九卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義
  • 春秋左傳 : 三十卷 / (晉)杜預集解 ; (唐)陸德明音義
  • 春秋公羊傳 : 二十八卷 / (漢)何休解詁 ; (唐)陸德明音義
  • 春秋穀梁傳 : 二十卷 / (晉)范甯集解 ; (唐)陸德明音義
  • 爾雅 : 十一卷 / (晉)郭璞注 ; 佚名音
  • 論語 : 二十卷 / (魏)何晏集解
  • 孝經 : 九卷 / (漢)鄭玄注
  • 孟子 : 十四卷 / (漢)趙岐注

  五經四書讀本 : 殘五經 Links
  清雍正中北京國子監刊本
  線裝25冊 ; 28公分
  Backhouse 36 Images
  内容 :
  • 周易 : 四卷 / (宋)朱熹本義
   2冊
  • 書經 : 六卷 / (宋)蔡沈集傳
   4冊
  • 詩經 : 八卷 / (宋)朱熹傳
   4冊
  • 禮記 : 十卷 / (元)陳澔集說
   10冊
  • 春秋 : 三十卷 / (宋)胡安國傳
   5冊

  十三經注疏 Links
  清同治十年[1871]廣東書局重刊殿本
  線裝120冊 ; 29公分
  各卷附考證
  Sinica 364 Images
  内容 :
  • 周易注疏 : 十三卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   附 周易略例 : 一卷 / (魏)王弼撰 ; (唐)邢璹注 ; (唐)陸德明音義
  • 尚書注疏 : 十九卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  • 毛詩注疏 : 四十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   附 毛詩譜 : 一卷 / (漢)鄭玄撰 ; (唐)孔穎達疏
  • 周禮注疏 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
  • 儀禮注疏 : 十七卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
  • 禮記注疏 : 六十三卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  • 春秋左傳注疏 : 六十卷 / (晉)杜預注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
  • 春秋公羊傳注疏 : 二十八卷 / (漢)何休學 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)徐彥疏
  • 春秋穀梁傳注疏 : 二十卷 / (晉)范寧集解 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)楊士勛疏
  • 論語注疏 : 二十卷 / (魏)何晏集解 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺疏
  • 孝經注疏 : 九卷 / (唐)玄宗注 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺校
  • 爾雅注疏 : 十一卷 / (晉)郭璞注 ; (唐)陸德明音義 ; (宋)邢昺疏
  • 孟子註疏 : 十四卷 / (漢)趙岐注 ; (宋)孫奭音義并疏

  萬充宗先生經學五書 / (清)萬斯大撰 Links
  清覆刊乾隆中萬福刊本
  洋裝1冊(原線裝6冊) ; 24公分
  有「書業德記發兌」印記
  Sinica 6095 Images
  内容 :
  • 學禮質疑 : 二卷
  • 禮記偶箋 : 三卷
  • 儀禮商 : 二卷附錄一卷
  • 周官辨非 : 一卷
  • 學春秋隨筆 : 十卷

  重刊宋本十三經注疏附校勘記 Links
  清嘉慶二十年[1815]南昌府學刊本
  線裝186冊 ; 30公分
  Backhouse 164
  内容 :
  • 周易兼義 : 九卷 / (魏)王弼, (晉)韓康伯注 ; (唐)孔穎達正義
   周易注疏校勘記 : 九卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
   周易音義 : 一卷 / (唐)陸德明撰
   周易釋文校勘記 : 一卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 附釋音尚書注疏 : 二十卷 / (漢)孔安國傳 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   尚書注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 附釋音毛詩注疏 : 七十卷 / (漢)毛亨傳 ; (漢)鄭玄箋 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   毛詩注疏校勘記 : 七十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 附釋音周禮注疏 : 四十二卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)賈公彥疏
   周禮注疏校勘記 : 四十二卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 儀禮疏 : 五十卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)賈公彥疏
   儀禮注疏校勘記 : 五十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 附釋音禮記注疏 : 六十三卷 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   禮記注疏校勘記 : 六十三卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 附釋音春秋左傳注疏 : 六十卷 / (晉)杜預注 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)孔穎達疏
   春秋左傳注疏校勘記 : 六十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 監本附釋音春秋公羊注疏 : 二十八卷 / (漢)何休撰 ; (唐)陸德明音義 ; (□)□□疏
   春秋公羊傳注疏校勘記 : 二十八卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 監本附釋音春秋穀梁注疏 : 二十卷 / (晉)范寧集解 ; (唐)陸德明音義 ; (唐)楊士勛疏
   穀梁注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 論語注疏解經 : 二十卷 / (魏)何晏集解 ; (宋)邢昺疏
   論語注疏校勘記 : 二十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 孝經注疏 : 九卷 / (唐)玄宗注 ; (宋)邢昺校定
   孝經注疏校勘記 : 九卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 爾雅疏 : 十卷 / (晉)郭璞注 ; (宋)邢昺校定 ; (□)□□音
   爾雅注疏校勘記 : 十卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄
  • 孟子注疏解經 : 十四卷 / (漢)趙岐注 ; (宋)孫奭疏並撰音義
   孟子注疏校勘記 : 十四卷 / (清)阮元撰 ; (清)盧宣旬摘錄

  五經 : 殘三種 Links
  日本明治三年[1870]京都蓍屋宗八等刊本
  線裝3冊 ; 14公分
  Sinica 1076
  内容 :
  • 周易 : 二卷
  • 尚書 : 二卷
  • 禮記 : 四卷