Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


史部 目錄類 分刻

崇文總目 : 五卷補遺一卷附錄一卷 / (宋)王堯臣等編次 ; (清)錢東垣等輯釋 Links
清咸豐癸丑[1853]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第十五集本
線裝5冊 ; 19公分
Sinica 4585

昭德先生郡齋讀書志 : 二十卷 / (宋)晁公武撰 ; (宋)姚應績編 Links
昭德先生郡齋讀書志附志 : 二卷 / (宋)趙希弁撰
清光緒甲申[1884]長沙王先謙校刊本
線裝10冊 ; 28公分
Sinica 2750

又一部
Sinica 2739 (25公分)

又一部
Sinica 4643 (26公分)

直齋書錄解題 : 二十二卷 / (宋)陳振孫撰 Links
清乾隆中內府活字印《武英殿聚珍版書》本
線裝6冊 ; 27公分
Sinica 4611 Images

明太學經籍志 : 一卷 / (明)郭磐撰 Links
民國丙辰[1916]上海蟫隱廬刊本
線裝1冊 ; 26公分
Sinica 4642

文淵閣書目 : 二十卷 / (明)楊士奇等撰 Links
清嘉慶四年[1799]桐川顧修編刊《讀畫齋叢書》戊集本
線裝7冊 ; 20公分
Sinica 678

又一部
Sinica 4583

內閣藏書目錄 : 八卷 / (明)孫能傳, (明)張萱等撰 Links
民國癸丑[1913]烏程張鈞衡編刊《適園叢書》本
線裝4冊 ; 30公分
Sinica 3160

又一部
Sinica 4638

又一部
Sinica 6129 (精裝1冊(原線裝4冊))

國史經籍志 : 六卷 / (明)焦竑撰 Links
明萬曆中錢塘徐象橒曼山館校刊本
線裝5冊 ; 27公分
Sinica 797 有「張拱翰印」、「九臨」、「致知堂」、「愧庵」、「明張拱翰」印記 Images

國史經籍志 : 五卷附錄一卷 / (明)焦竑編 Links
清道光辛亥[1851]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第五集本
線裝5冊 ; 18公分
Sinica 4587

菉竹堂書目 : 六卷 / (明)葉盛撰 Links
清咸豐甲寅[1854]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第十五集本
線裝2冊 ; 19公分
Sinica 4584

天一閣書目 : 十卷 / (清)阮元撰 Links
天一閣碑目 : 一卷續增一卷 / (清)范懋敏撰
清嘉慶十三年[1808]揚州阮氏文選樓刊本
線裝8冊 ; 27公分
Sinica 799