Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


史部 目錄類 分刻

崇文總目 : 五卷補遺一卷附錄一卷 / (宋)王堯臣等編次 ; (清)錢東垣等輯釋 Links
清咸豐癸丑[1853]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第十五集本
線裝5冊 ; 19公分
Sinica 4585

史略 : 六卷 / (宋)高似孫輯 Links
清光緒十年[1884]遵義黎庶昌日本東京使署影刊本
線裝2冊 ; 34公分
封面題名《影宋本史略》
本書為《古逸叢書》之二十
Sinica 4524

直齋書錄解題 : 二十二卷 / (宋)陳振孫撰 Links
清乾隆中內府活字印《武英殿聚珍版書》本
線裝6冊 ; 27公分
Sinica 4611 Images

昭德先生郡齋讀書志 : 二十卷 / (宋)晁公武撰 ; (宋)姚應績編 Links
昭德先生郡齋讀書志附志 : 二卷 / (宋)趙希弁撰
清光緒甲申[1884]長沙王先謙校刊本
線裝10冊 ; 28公分
Sinica 2750

又一部
Sinica 2739 (25公分)

又一部
Sinica 4643 (26公分)

萬卷堂書目 : 四卷 / (明)朱睦■撰 Links
清光緒癸卯[1903]長沙葉德輝刊本
線裝1冊 ; 27公分
Sinica 4565

文淵閣書目 : 二十卷 / (明)楊士奇等撰 Links
清嘉慶四年[1799]桐川顧修編刊《讀畫齋叢書》戊集本
線裝7冊 ; 20公分
Sinica 4583

菉竹堂書目 : 六卷 / (明)葉盛撰 Links
清咸豐甲寅[1854]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第十五集本
線裝2冊 ; 19公分
Sinica 4584

國史經籍志 : 五卷附錄一卷 / (明)焦竑編 Links
清道光辛亥[1851]跋南海伍崇曜編刊《粵雅堂叢書》二編第五集本
線裝5冊 ; 18公分
Sinica 4587

內閣藏書目錄 : 八卷 / (明)孫能傳, (明)張萱等撰 Links
民國癸丑[1913]烏程張鈞衡編刊《適園叢書》本
線裝4冊 ; 30公分
Sinica 3160

又一部
Sinica 4638

又一部
Sinica 6129 (精裝1冊(原線裝4冊))

文淵閣書目 : 二十卷 / (明)楊士奇等撰 Links
清嘉慶中刊《讀畫齋叢書》本
線裝7冊 ; 20公分
Sinica 678